Algemene verkoopsvoorwaarden

Maatschappelijke zetel

Sioen nv
Fabriekstraat 23
8850 Ardooie
België
Tel. +32 51 740 800
info@sioenapparel.com

Ondernemingsnummer BE0478.652.141
ING 385-0014667-83 - IBAN BE 14 385 0014667 83 (BIC BBRUBEBB) - ING BANK BRUSSEL.
Er zijn verschillende verkopende partijen van toepassing op deze webshop. (Zie topic 6 - Uw aankoop)

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online verkopen die met Sioen Industries NV en haar dochterondernemingen (hierna Sioen) worden afgesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden.

 1. Prijsaanduiding. Alle prijzen zijn in euro (€) en inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de vooraard strekt.

 2. Aangeboden artikelen. De producten in de cataloog en op de website zijn representatief. Bij herproductie van bestaande artikelen kunnen wijzigingen plaatsvinden in functie van de technische evolutie, zonder de essentiële karakteristieken van het product aan te tasten. De gebruikte afbeeldingen worden op regelmatige basis vernieuwd.
  Niet essentiële afwijkingen van kleur en/of tekening kunnen geen grond uitmaken voor weigering van de betrokken goederen of voor prijsvermindering.

 3. Taal. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

 4. Leveringstermijn. Sioen levert alle inspanningen om de producten te leveren binnen de geraamde leveringstermijn, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden indien deze termijn overschreden zou worden. De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en het respecteren ervan is voor de verkoper geen resultaatsverbintenis. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.

 5. Leveringskosten. De leveringskosten worden berekend bij de laatste stap van de bestelling, tijdens het afrekenen.
  Gratis verzending (franco levering) is mogelijk vanaf een bepaald bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het land waar de goederen naar toe gestuurd dienen te worden en wordt tevens aangeduid tijdens de laatste stap van de bestelling. Hieronder een niet-limitatieve lijst van deze bedragen. Voor informatie over verzending naar een land die niet in deze lijst voorkomt, kan u mailen naar webshop@sip-protection.com.

  Land Gratis verzending (ex. VAT)
  België € 750,00
  Bulgarije € 1,500.00
  Denemarken € 2,000.00
  Duitsland € 1,250.00
  Estland € 1,500.00
  Finland € 2,000.00
  Frankrijk € 950,00
  Griekenland € 5,000.00
  Hongarije € 1,500.00
  Ierland € 600,00
  Italië € 2,500.00
  Kroatië € 1,500.00
  Letland € 1,500.00
  Litouwen € 1,500.00
  Luxemburg € 750,00
  Nederland € 750,00
  Oostenrijk € 2,180.00
  Polen € 1,500.00
  Portugal € 3,500.00
  Roemenië € 1,500.00
  Slowakije € 1,500.00
  Slovenië € 1,500.00
  Spanje € 3,500.00
  Tsjechië € 1,500.00
  Zweden € 2,000.00
 6. Uw aankoop. Van zodra de betaling bevestigd wordt, is uw aankoop definitief. Elke eerste bestelling wordt per online transactie betaald. Daarna zijn al onze facturen betaalbaar op 30 dagen, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd tussen beide partijen. Andere voorwaarden kunnen later verkregen worden in overleg met onze credit control afdeling.

  Legale Entiteit Adres Regio
  Sioen nv Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, België, BTW BE 0478.652.141 International
  Sioen France sas Pavillon Hermès, 110 Avenue Gustave Eiffel, ZI La Coupe, 11100 Narbonne, Frankrijk, TVA FR 49300774767 Frankrijk
  Sioen Nederland bv Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, Nederland, BTW NL 8060.30.227.B01 Nederland
  Sioen Ireland ltd Industrial Estate Bunbeg, Co. Donegal, Ierland, VAT IE 4621355M Ierland

  Contante betaling geeft geen recht op korting voor contant, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen. Het niet tijdig betalen van facturen leidt automatisch tot het blokkeren van de klanten rekening in ons systeem. Dit zowel voor openstaande facturen als voor openstaande leveringen.

 7. Laattijdige betaling. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7%, met een minimum interestvoet van 12%.
  In geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van € 50, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 8. Eigendomsvoorbehoud. De verkochte goederen blijven volledig eigendom van de verkoper, tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zowel in hoofdsom als in accessoria.

 9. Kredietwaardigheid. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door koper aangegane verbintenissen, in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen.
  Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en interesten.

 10. Vragen en/of opmerkingen. Alle vragen, klachten of opmerkingen dienen te worden verstuurd naar onze klantendienst via webshop@sip-protection.com binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende goederen. Het terugzenden van dergelijke goederen mag slechts mits uitdrukkelijke toestemming van de verkoper gebeuren.

 11. Retourrecht.
  Retourrecht in hoedanigheid van een handelaar.

 12. Schade. In zover de koper het bewijs levert dat hij schade geleden heeft door de minderwaardige of slechte kwaliteit van de geleverde goederen, of door een andere bewezen fout in hoofde van de verkoper, zal de koopprijs van de gebruikte hoeveelheid beschouwd worden als maximum bedrag van schadeloosstelling. De koper kan geen aanspraak maken op enige verdere schadeloosstelling welke rechtsgrond hij ook zou aanvoeren.

 13. Klantenvorderingen. Alle vorderingen van de klant tegen de verkoper, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de levering. Deze termijn kan niet worden geschorst, en enkel gestuit door een gerechtelijke actie.

 14. Garantie voorwaarden.
  Meer informatie omtrent onze garantie voorwaarden.

 15. Overmacht. We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle valt, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, pandemie, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten.
  Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 16. Inhoud, prijzen drukfouten.
  Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

  Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en/of weglatingen.

 17. Verbreking van de overeenkomst. Indien de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant en/of in geval van wanprestatie van de klant, heeft de verkoper recht op vergoeding van al haar schade, met inbegrip van de winstderving. Indien de goederen reeds zijn gefabriceerd of indien de productie reeds is aangevat, heeft de verkoper altijd het recht om te vorderen dat zij door de klant worden in ontvangst genomen en contant betaald.

 18. Reproductie. De inhoud van deze website en andere publicaties van Sioen zijn eigendom van of staan onder licentie van Sioen of worden gebruikt mits toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden.

 19. Betwisting. In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd, tenzij de verkoper zou beslissen de zaak voor de rechtbanken van de zetel of woonplaats van de koper te brengen. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koop van Roerende Goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 20. Wijziging of nietigheid. Wijziging of nietigheid, geheel of gedeeltelijk, van één of meerdere clausules dezer voorwaarden, heeft geen verzaking aan of nietigheid van de overige clausules tot gevolg. Wijziging of nietigheid van een onderdeel van een clausule heeft geen verzaking aan of nietigheid van het niet-gewijzigde of niet-nietige deel van de clausule tot gevolg.