PBM-verordening

Per 21 april 2019 is de nieuwe PBM-verordening volledig geïmplementeerd. De vorige was meer dan 20 jaar oud en moest worden aangepast aan de huidige technologieën, productieprocessen en arbeidsomstandigheden.

Het is een wettelijke eis voor elk bedrijf in de PBM-sector - waaronder zowel de fabrikanten als de distributeurs – om te voldoen aan deze verordening.

De meest belangrijkste wijzigingen vanaf 21 april 2019

 • De indeling van bepaalde categorieën en producten is gewijzigd:« Beschermende kleding voor gebruikers van handkettingzagen » is gewijzigd van categorie II naar categorie III (zie onderstaand overzicht).
 • De EU-conformiteitsverklaring moet meegeleverd worden voor elk product (or internetlink).
 • De geldigheid/vervaldatum van nieuwe EU-certificaten is beperkt tot 5 jaar.
 • Het adres van de fabrikant moet vermeld worden op het label.

Indeling van categorieën

PBM-categorie Omschrijving Voorbeeld
Categorie I PBM « van eenvoudig ontwerp » (bescherming tegen oppervlakkig mechanisch letsel of atmosferische omstandigheden die niet uitzonderlijk zijn) Mouwen ; Waterdichte jas
Categorie II « tussenproduct » PBM – geen eenvoudig of complex ontwerp (bevat andere risico's dan die vermeld in de categorieën I en III) Schokabsorberende helm ; EN 388 – mechanische bestendigheid van handschoenen
Categorie III « complex » PBM (PBM die beschermen tegen gevaar voor leven en gevaren die de gezondheid van de gebruiker ernstig en onomkeerbaar kunnen schaden) Beschermende zaagbroek ; Beschermende zaagjas ; Beschermende zaaghandschoenen en zaaglaarzen ; EN 11393

Kalender

De nieuw PBM-verordening (EU) 2016/425 is op 21 april 2018 in werking getreden.
Sinds 20 april 2019 mogen fabrikanten niet meer leveren (op de markt brengen) volgens de oude PBM-verordening 89/686/CEE.

Voordelen van de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425

De nieuwe wetgeving stimuleert het verhogen van het veiligheidsniveau van de beschikbare PBM, om te garanderen dat alle PBM die op de Europese markt worden gebracht, in overeenstemming zijn met de PBM-verordening (EU) 2016/425, en als bijgevolg met de relevante geldende normen.

Voor de producten van categorie III helpt het ook ervoor te zorgen dat de producten altijd voldoen aan de eisen van de norm, en dat ze meer dan eens zijn getest bij de eerste aanvraag voor CE-goedkeuring. Daarnaast worden alle producten die op de markt worden gebracht, goedgekeurd volgens de nieuwste versies van de normen.

Bij SIP Protection zijn we blij met deze wijzigingen die zijn geïntroduceerd in de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425 en deze zullen de veiligheid van de gebruiker nog meer verbeteren.

Welke gevolgen heeft dit voor de verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen?

De fabrikant

Verplichtingen van certificering: Categorie II PBM is categorie III geworden III
De belangrijkste evolutie hier zit in de certificering.

 • Cat. II PBM moeten gecertificeerd zijn door een bevoegde instantie voor EU-typeonderzoek.
 • Cat. III PBM heeft dezelfde verplichting als cat. II PBM, maar moet ook procedures voor kwaliteitsborging organiseren. Deze kunnen zijn voor het product (Module C2) of voor de productie Module D).
 • We hebben de Module D procedure gekozen.

Documentaire en administratieve verplichtingen

 1. Toegang tot de EU-Conformiteitsverklaring:
  De EU-Conformiteitsverklaring moet beschikbaar zijn voor alle PBM.
  We hebben een internetportaal gemaakt, waar iedereen toegang heeft tot onze Conformiteitsdocumenten.
  Het adres wordt vermeld op de gebruikershandleiding en op het label van elk kledingstuk. Het is ook beschikbaar via deze link.

 2. Opzetten van de traceerbaarheid van de PBM:
  De Fabrikant moet de traceerbaarheid van elk product garanderen.
  Dankzij de combinatie van ons stijlnummer en productienummer kunnen we elke afzonderlijke stijl herleiden tot de productie.

 3. Het opvolgen van de kwaliteit:
  De Verordening verplicht de fabrikant om een systeem te hebben voor het opvolgen van de kwaliteit van de producties.
  Met ons opvolgingssysteem kunnen we de volgende dingen reeds terug traceren

 • De productiedatum
 • De productiefabriek
 • De productielijn
 • Het productiebatchnummer van de gebruikte grondstoffen (stoffen, beschermingsmaterialen,…) is gekoppeld aan ons leveringssysteem en onze kwaliteitscontrolesystemen.

Het kwaliteitscontroleplan is doorgegeven aan een bevoegde instantie, volgens de overgang van EU-certificaten van categorie II naar categorie III. Dit kwaliteitscontroleplan wordt elk jaar gecontroleerd. (Module D).

De distibuteur

De overgang van categorie II naar categorie III brengt geen extra verplichtingen met zich mee voor de distributeur.

Zolang het product voldoet aan de wetgeving op het moment van aankoop, is er geen belangrijke reden om de beschikbaarheid van het product te verbieden.

Dit betekent dat het voor de distributeur belangrijk is om te weten waar hij zich in de toeleveringsketen bevindt:

 • Als hij rechtstreeks bij de fabrikant koopt, ligt het voor de hand dat de PBM op de markt worden gebracht op het moment dat hij de goederen koopt.
  • Als de PBM voor 21 april 2019 zijn gekocht, en zij voldoen aan de 89/686/CEE, dan kunnen ze verkocht worden tot 21 april 2023.
  • Als de PBM na 21 april zijn gekocht, moeten ze voldoen aan de PBM-Verordening (EU) 2016/425.
 • Als hij via een andere distributeur koopt, moet hij deze leverancier vragen op welke datum de PBM op de markt zijn gebracht.

De importeur

De verplichtingen voor de importeurs lijken veel op de verplichtingen van de fabrikanten, maar ze moeten ook hun bedrijfsnaam en adres op de PBM vermelden en ervoor zorgen dat de fabrikant de juiste procedures voor de beoordeling van de conformiteit heeft uitgevoerd.

De economische operatoren (fabrikant – importeur - distributeur)

Het is verplicht om een traceerbaarheidssysteem te hebben en de informatie 10 jaar te bewaren vanaf de datum dat zij de PBM hebben geleverd of dat ze de PBM hebben ontvangen.

 • Van elke operator die hen PBM heeft geleverd
 • Van elke operator aan wie ze PBM hebben geleverd

De werkgever

De overgang van categorie II naar categorie III, en van de Richtlijn naar de Verordening, brengt voor de werkgever geen extra verplichtingen met zich mee.

Hij is verplicht om PBM te leveren die zijn afgestemd op de risico’s en de risicoanalyse van zijn werknemers.

De werknemer

De overgang van categorie II naar categorie III, en van de Richtlijn naar de Verordening, brengt voor de werknemer geen extra verplichtingen met zich mee. Hij moet de PBM dragen die verstrekt worden door zijn werkgever, zorg dragen voor de staat van de PBM, en zich laten informeren via de gebruikshandleiding en de onderhoudsinstructies die bij alle PBM worden meegeleverd.

Vragen en antwoorden

Q. Wat zijn de gevolgen van het bovenstaande voor mijn huidige SIP Protection producten?
A. De enige tastbare elementen van de producten waarop de wijzigingen betrekking hebben, zijn de instructies en de markeringen op de producten.

Het product moet het merk en het adres vermelden, zodat het getraceerd kan worden. Het feitelijke productieproces en het kwaliteitsborgingsproces van SIP Protection verandert niet. We hebben reeds kwaliteitscontroles uitgevoerd op de producten die wij vervaardigen, volgens de eisen van categorie III, ongeacht of ze al dan niet categorie II waren.

Q. Wat is de relatie met de Norm EN 381 en klasse 3?
A. De EN 381 norm «Beschermende kleding voor gebruikers van handkettingzagen» verandert niet. Klasse 3 in deze norm komt overeen met de snelheid van de ketting van een kettingzaag, maar dat is een andere discussie.

De EN 381 norm en de betreffende producten gaan van categorie II naar categorie III, met alle gevolgen zoals vermeld in het bovenstaande artikel.

Let op: er wordt daadwerkelijk een nieuwe norm EN ISO 11393 ingevoerd, en deze vervangt de EN 381 norm. De EN 381 EU-certificaten blijven geldig tot hun vervaldatum. Deze EN ISO 11393-norm en de wijzigingen zullen in een ander onderwerp worden besproken.

Q. Wat is het verschil tussen een Richtlijn en een Verordening?
A. Richtlijnen stellen bepaalde resultaten vast die bereikt moeten worden, meer elke afzonderlijke lidstaat kan zelf beslissen hoe deze in nationale wetgeving wordt omgezet.

Verordeningen zijn juridisch bindend voor elke lidstaat, en treden in alle lidstaten op een exacte datum in werking.

Hoe eerder een niet-conform product wordt gestopt in te toeleveringsketen, hoe gemakkelijker en efficiënter het is. Samenwerken met een betrouwbare en professionele partner voor de levering van PBM zal in de toekomst nog belangrijker zijn dan het nu al is.